Skip to content

Dette bør du vite om kveiteoppdrett

Oppdrettsnæringen har tjent Norge og våre kystsamfunn godt siden 70-tallet. De siste årene har den positive utviklingen virkelig skutt fart. En rekke distriktskommuner opplever stor vekst og betydelige ringvirkninger, takket være laksen. Oppdrett av kveite i norske fjorder er derimot en godt bevart hemmelighet.

Kveiteoppdrett er en fantastisk fremtidsnæring. Potensialet er enormt. Kveite som oppdrettsart har mange fordeler sammenlignet med andre arter. Nordic Halibut er en pionér innen kveiteoppdrett. Vi holder til på Nordmøre, hvor vi startet med oppdrett av kveite i 1995. Gjennom snart 30 år har vi skapt verdier, arbeidsplasser, store ringvirkninger – og vi har utviklet en komplett verdikjede som muliggjør et nytt norsk oppdrettseventyr.

God fiskehelse

Nordic Halibut satte kveite i sjø og åpne merder for første gang i 1998, og vi har aldri behandlet fisken vår med verken antibiotika eller kjemikalier. Kveite viser stor robusthet i sjøfasen av produksjonen, og vi har aldri hatt sykdom. Kveite får heller ikke lus, og vi unngår derfor svekket fiskehelse og fiskevelferd som følge av sår og sykdom.

Kveita må faktisk bli så gammel som åtte år før den blir kjønnsmoden. Det gjør at oppdrettskveite ikke gyter, fordi den slaktes før den blir kjønnsmoden. Risikoen for negativ påvirkning på villfisk er derfor minimal.

I alle former for oppdrett er det en viss risiko for rømming, men for kveite har denne risikoen vist seg å være veldig lav. Også her har kveiteoppdrett store fordeler. Kveita er svært stedbunden og oppholder seg på samme sted over lang tid. Det gjør at vi gjennom godt samarbeid med lokale fiskere kan gjennomføre gjenfangst av de fleste individene.

Les mer om hvordan Nordic Halibut jobber med bærekraft her 

Et etterspurt produkt med et stort potensial

I Norge er vi verdensmestre på akvakultur, men vi bør ikke legge alle eggene i en og samme kurv. Laks er viktig for Norge. Kveite er viktig for Nordmøre, men kan bli viktig for hele Norge.

Potensialet for verdiskapning og ringvirkninger fra kveiteoppdrett er store. Det er en svært populær matfisk over hele verden. Verden etterspør stadig mer bærekraftig protein. Nordic Halibut har satt et ambisiøst mål om at vi innen 2030 skal produsere 45 millioner næringsrike og gode kveitemåltid årlig til verdensmarkedet.

Store vekstambisjoner 

Nordic Halibut har store vekstambisjoner på vegne av både selskapet og ei samlet ny fremvoksende næring. I dag jobber det nesten 60 mennesker hos oss på Nordmøre, og flere skal det bli. Det er bred enighet om at oppdrettsproduksjonen i Norge skal vokse og at vi skal løfte frem nye arter.

Vi er klare til å ta de neste stegene. Vi vil mer for Nordmøre, og vi vil mer for en bredere og mer mangfoldig norsk havbruksnæring. Norge kan bli ledende innen dette nye oppdrettseventyret. Det krever stabile og gode rammevilkår. Og det aller viktigste er tilgang på arealer for å drive frem denne nye vekstnæringen.

Vil du vite mer om kveiteoppdrett og Nordic Halibut? 

Ta kontakt med CEO Edvard Henden Mail: edvard@nordichalibut.no, Tlf: 911 41 165

Nordic Halibut sea cages in a calm blue fjord